Radio Terminal V Živo
Odprti poziv: Kulturni evro 2023

Odprti poziv: Kulturni evro 2023

Center urbane kulture Kino Šiška poziva glasbene ustvarjalce in ustvarjalke k oddaji predlogov za sofinanciranje mednarodne turneje v okviru projekta Kulturni evro.

Poziv je starostno omejen na prijavitelje, ki bodo ob roku za oddajo stari največ 29 let in so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. V primeru, da prijavo odda glasbena skupina, mora oba pogoja izpolnjevati vsaj polovica članov oz. članic glasbene skupine. Javno povabilo je namenjeno mladim ustvarjalcem in ustvarjalkam sodobne urbane popularne glasbe, ki aktivno delujejo na področju Republike Slovenije. Namen javnega povabila je spodbuditi in opolnomočiti mednarodno koncertno aktivnost perspektivnih domačih glasbenih ustvarjalcev in ustvarjalk.

Kulturni evro je obvezni samoprispevek v višini dveh (2) evrov, ki ga prispeva vsak obiskovalec Kina Šiška, zapisan na listi gostov/novinarjev oziroma imetnik letnega vabila. Zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu. V letih 2020 in 2021 je bilo zaradi epidemije in posledično manjšega števila dogodkov zbranih manj sredstev, zato ta niso bila podeljena. Skupna višina zbranih sredstev v letih 20202021 in 2022 je 10.946 EUR.

Kino Šiška bo sofinanciral dve mednarodni turneji dveh različnih prijaviteljev, vsako v vrednosti polovice zbranih sredstev (5.473 EUR). Rok za izvedbo turneje, ki jo mora sestavljati minimalno 7 koncertov na različnih tujih prizoriščih, je eno leto od razglasitve rezultatov povabila (24. 3. 2023). Povabilo je omejeno na eno prijavo na prijavitelja oz. glasbenega izvajalca.

PRIJAVNI POGOJI:

prijavitelj je ob roku za oddajo star največ 29 let*,

prijavitelji so državljani Republike Slovenije ali imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji**,

prijavitelj aktivno deluje na področju Republike Slovenije.

* V primeru, da prijavo odda glasbena skupina, mora kriterij izpolnjevati vsaj polovica članov oz. članic.

** V primeru, da prijavo odda glasbena skupina, mora kriterij izpolnjevati vsaj polovica članov oz. članic.

KRITERIJI ZA IZBOR:

vsebinska in finančna zaokroženost ter izvedljivost projekta,

kakovost koncertnega nastopa,

mednarodne koncertne izkušnje ali potencial,

pomen projekta za mednarodno promocijo slovenske glasbene ustvarjalnosti.

VLOGA ZA PRIJAVO MORA VSEBOVATI:

biografijo prijavitelja s povezavami do relevantnih spletnih kanalov ter do reprezentativnih avdio in video posnetkov (obvezen je vsaj en video posnetek s koncertnega nastopa). Posnetki naj bodo objavljeni na spletu in priloženi v obliki spletnih povezav,

podroben vsebinski opis mednarodne turneje s popisom spremljajočih aktivnosti in opisom njene umeščenosti v širšo strategijo prijavitelja. Turneja mora biti vsebinsko zaokrožena in datumsko čim bolj strnjena serija nastopov (minimalno 7 nastopov). Označi naj se morebitne že potrjene nastope,

razdelan finančni načrt celotne turneje z opredeljenim deležem sofinanciranja in v okviru tega načrt porabe dodeljenih sredstev***,

podatke o prijavitelju (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča in državljanstvo prijavitelja ali vseh članov zasedbe prijavitelja),

kontaktne podatke prijavitelja,

tehnični rider, izpolnjeno in podpisano izjavo o resničnosti podatkov (obrazec na dnu strani)

*** Upravičeni stroški so npr. potni stroški, stroški promocije, stroški prenočišča, najem opreme, stroški honorarjev oz. dnevnic (nastopajočih in ekipe) in drugi neposredni stroški, povezani z organizacijo in izvedbo turneje.

Izbrane projekte bo izbrala tričlanska komisija v sestavi Nik Drozg (predsednik komisije, Kino Šiška), Manca Ogrin (članica komisije, SIGIC) in Oskar Štrajn (član komisije, ESNS). Z izbranima prijaviteljema bo Kino Šiška podpisal pogodbo o izvedbi projekta.

Rok za oddajo prijav: 8. marec 2023 do 20. ure / Razglasitev rezultatov: 24. marec 2023

Prijave naj bodo poslane po elektronski pošti na [email protected] z zadevo PRIJAVA KULTURNI EVRO 2023. Prijavo oddajte v obliki treh ločenih PDF dokumentov in priložite izpolnjeno in podpisano izjavo o resničnosti podatkov. Prijavni dokumenti naj bodo poimenovani na sledeči način:

Ime zasedbe_KE2023_01 (biografija + osebni in kontaktni podatki članov)
Ime zasedbe_KE2023_02 (vsebinski opis in finančni načrt turneje)
Ime zasedbe_KE2023_03 (tehnični rider)

Prijave, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije ali pa iz dokumentacije ne bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje prijavne pogoje, ne bodo upoštevane.

Vse prijave in poslani materiali bodo obravnavani zaupno in zgolj za namene razpisa.

KULTURNI EVRO 2023 PDF
Izjava o resničnosti podatkov