Radio Terminal V Živo
Rydel Ashley – DJ Rydel

Rydel Ashley – DJ Rydel

Urednik in avtor oddaje Rydelicious radio